Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Luennajane.shop

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

  Luennajane.shop:
  De eenmanszaak luennajane.shop, gevestigd en kantoorhoudende te (3011 DH) Rotterdam aan Stokviswater 12;

  Algemene Voorwaarden:
  Deze algemene voorwaarden van luennajane.shop;

  Dienst:
  De dienst die door luennajane.shop wordt verricht;

  Klant:
  Jij, de opdrachtgever en wederpartij van luennajane.shop bij de Overeenkomst.

  Overeenkomst:
  De overeenkomst van opdracht tussen luennajane.shop en Klant waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen.

  Partij(en):
  Luennajane.shop en/of Klant.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen luennajane.shop en Klant.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Luennajane.shop is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect op een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst / aankoop

 1. Offertes en aanbiedingen van luennajane.shop zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een geldigheidsduur is opgenomen.
 2. Een offerte of aanbieding voor de levering van meerdere Diensten verplicht luennajane.shop niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4.          De Dienst

 1. Luennajane.shop verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Luennajane.shop zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft luennajane.shop het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van luennajane.shop. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Klant verplicht zich om aan luennajane.shop alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die luennajane.shop nodig heeft om de Diensten te verrichten. luennajane.shop mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. luennajane.shop is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Klant dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Klant is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Klant van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij luennajane.shop hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Klant ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. Luennajane.shop is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Klant het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 7.          Aansprakelijkheid

 1. Luennajane.shop is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover luennajane.shop aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Klant heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 8.          Varia

 1. Klant is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van luennajane.shop aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar luennajane.shop gevestigd is.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »